lỗi hình    
Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa, năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”. Phòng Công tác sinh viên Giới thiệu trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    lỗi hình    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
   
Liên kết

Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, Tp.HCM

Copyright © 2022, Designed & Developed by T.N.Ánh