VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA SINH VIÊN

 I. VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
1. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
2. Quyết định số 66/2013/QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
3. Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

 II. HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
1. Các đối tượng chính sách cơ bản, được miễn giảm học phí và nhận trợ cấp tại trường.
2. Sinh viên xem kỹ mục 1. ở trên để biết mình thuộc diện nào, hưởng ưu đãi gì và cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào.
3. Đầu mỗi học kỳ phòng Công tác Sinh viên sẽ có thông báo nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách (đăng trang web phòng CTSV, đăng fanpage nhà trường, gửi về các khoa…) sinh viên cần theo dõi để biết lịch nộp theo khoa mình và làm theo đúng quy định của nhà trường.
4. Lưu ý: Các đối tượng chính sách có liên quan đến hộ nghèo/cận nghèo hoặc hộ khẩu ở xã đặc biệt khó khăn, mỗi học kỳ đều phải nộp bổ sung giấy tờ xác nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc bản sao hộ khẩu mới nhất cho phòng Công tác sinh viên.

 III. CÁC MẪU ĐƠN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
1. Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí.
2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.
3. Mẫu đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội
4. Mẫu đơn đề nghị xét trợ cấp dân tộc

Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, Tp.HCM

Copyright © 2022, Designed & Developed by T.N.Ánh