Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh

 

I. Quy trình xét duyệt kết quả điểm rèn luyện

 

II. Quy trình xét duyệt học bổng khuyến khích học tập

 

III. Quy trình xét chế độ chính sách ưu đãi

 

IV. Quy trình cấp bảng điểm rèn luyện

 

V. Qui trình rút hồ sơ

 

VI. Qui trình cấp các loại giấy xác nhận (giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ, giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn ngân hàng)

 

VII. Qui trình cấp các loại giấy xác nhận khác, giấy xác nhận theo mẫu của địa phương (sổ trợ cấp ưu đãi, giấy đề nghị hỗ trợ học phí, cấp tiền học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại địa phương, các loại học bổng địa phương)

 

VIII. Thủ tục bảo lưu kết quả học tập

      Bước 1:  Sinh viên điền thông tin vào đơn xin bảo lưu kết quả học tập nộp đơn này tại Văn phòng Khoa để khoa kí xác nhận.

      Bước 2:  Sau khi Khoa đã ký xác nhận sinh viên nộp về phòng Công tác Sinh viên.

Bước 3:  Sau khi nhận đơn, Phòng Công tác sinh viên xem xét, giải quyết đơn  trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Bước 4: Phòng Công tác sinh viên sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn cho Khoa và sinh viên.

      Bước 5: Sinh viên nhận Quyết định bảo lưu kết quả học tập tại phòng Công tác sinh viên.

 

IX. Thủ tục xin vào học lại khi hết thời gian bảo lưu kết quả học tập

      Bước 1:  Trước 2 tuần khi hết thời gian bảo lưu kết quả học tập sinh viên tải mẫu đơn và điền thông tin, nộp đơn này tại Văn phòng Khoa để khoa kí xác nhận.

      Bước 2:  Sau khi Khoa đã ký xác nhận sinh viên nộp về phòng Công tác Sinh viên.

Bước 3:  Sau khi nhận đơn, Phòng Công tác sinh viên xem xét, giải quyết đơn  trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Bước 4: Phòng Công tác sinh viên sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn cho Khoa và sinh viên.

      Bước 5: Sinh viên nhận Quyết định vào học lại tại phòng Công tác sinh viên.

      Bước 6: Sinh viên được Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn thủ tục để đăng ký môn học.

 

X. Chỉnh sửa điểm rèn luyện

     Bước 1:  Sinh viên điền thông tin vào đơn đề nghị chỉnh sửa điểm rèn luyện và nộp đơn này tại Văn phòng Khoa.

 

      Bước 2:  Khoa tập hợp đơn, ký xác nhận và gửi về phòng Công tác Sinh viên.

 

Bước 3:  Sau khi nhận đơn, Phòng Công tác sinh viên xem xét, giải quyết đơn trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Bước 4: Phòng Công tác học sinh sinh viên sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn cho Khoa.

 

XI. Thủ tục chỉnh sửa thông tin sai sót

     Bước 1:  Sinh viên điền thông tin vào đơn đề nghị chỉnh sửa thông tin sai sót và nộp tại Phòng Công tác sinh viên.

 

     Bước 2:  Phòng Công tác Sinh viên kiểm tra thông tin nếu đúng bị sai sót sẽ điều chỉnh cho sinh viên.

 

Bước 3: Phòng Công tác  sinh viên sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn cho Khoa và sinh viên.

 

XII. Thủ tục xin thôi học

     Bước 1:  Sinh viên điền thông tin vào đơn thôi học, đưa cho phụ huynh kí xác nhận sau đó nộp về khoa để kí xác nhận.

 

     Bước 2:  Sau khi Khoa xác nhận, sinh viên nộp về Phòng Công tác sinh viên

    
     Bước 3:  Phòng Công tác sinh viên làm thủ tục ra quyết định thôi học cho sinh viên

                  (Lưu ý: đối với sinh viên Sư phạm phải làm thủ tục bồi hoàn kinh phí đào tạo theo qui định)

Bước 4: Phòng Công tác  sinh viên sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn cho Khoa và sinh viên.

  

XIII. Các mẫu đơn

 

1. Mẫu đơn xin cấp bảng điểm rèn luyện


2. Mẫu đơn xin sửa điểm rèn luyện


3. Mẫu đơn xin tạm ngừng học.


4. Mẫu đơn xin vào học lại sau khi tạm dừng


5. Mẫu đơn xin thôi học

6. Mẫu đơn xin điều chỉnh thông tin

7. Mẫu đơn xin vào học lại sau khi tạm dừng vì kết quả điểm rèn luyện

 

 

f t g m