Copyright 2021 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Địa chỉ mail

 
 

1

La Thanh

Hùng

Trưởng phòng

098741358

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Tào Hữu

Đạt

Phó Trưởng phòng

0975466311

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Trần Ngọc

Ánh

Chuyên viên

0907603119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Huỳnh Duy

Hải

Chuyên viên

0987600247

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Trần Thắng

Thành

Chuyên viên

0917722811

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Nguyễn Quốc

Thắng

Chuyên viên

0908926764

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Trần Thị Hồng

Trinh

Chuyên viên

0917700087

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Nguyễn Ngọc

Uyển

Chuyên viên

0975887964

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
f t g m