Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh

 

                                           DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

                                               PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

 
 

 

1

 

La Thanh

 

Hùng

 

Trưởng phòng

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2

 

Nguyễn Thị Mỹ

 

Dung

 

Phó Trưởng phòng

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3

 

Trần Ngọc

 

Ánh

 

\Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4

 

Huỳnh Duy

 

Hải

 

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

5

 

Trần Thắng

 

Thành

 

Chuyên viên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6

 

Trần Thị Hồng 

 

Trinh

 

Chuyên viên

 

hongtrinhsgu@gmail.com

 

 

7

 

Nguyễn Ngọc 

 

Uyển

 

Chuyên viên

 

uyendhsg This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

8

 

Phạm Hữu 

 

Thiện

 

Chuyên viên

 

phthien@sgu.edu.vn

 

 

 

         
f t g m