Copyright 2021 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh

 

I/ Văn bản của nhà nước:

1.     1. Hướng dẫn số 1782/HD-LĐTBXH ngày 19/4/2007 của Sở LĐTBXH - Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

 

  N  2. Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

 

3.      3. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên tịch Bộ GDĐT-Bộ TC-Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một sồ điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

 

           (Xem danh mục các xã đặc biệt khó khăn tương ứng phụ lục 1 Thông tư 09/2016)

 

 

II/ Văn bản của trường Đại học Sài Gòn:

1.     1. Thông báo số 3082/TB-ĐHSG-CTHSSV ngày 25 tháng 11 năm 2014 của trường Đại học Sài Gòn về việc hướng dẫn thực hiện quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo từ năm học 2013 – 2014.

 

2.      2. Thông báo số 747/TB-ĐHSG-CTHSSV ngày 25/4/2016 của trường Đại học Sài Gòn hướng dẫn thực hiện quy định miễn giảm học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

 

 III/ Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ chế độ chính sách tại trường:

 

1.        Các đối tượng chính sách cơ bản, được miễn giảm học phí và nhận trợ cấp tại trường.

 

2.        Sinh viên xem kỹ mục 1. để biết mình thuộc diện nào, hưởng ưu đãi gì và cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào.

 

3.        Đầu mỗi học kỳ phòng Công tác sinh viên sẽ có thông báo nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách (đăng web phòng, đăng fanpage phòng, gửi về khoa) sinh viên cần theo dõi để biết lịch nộp theo khoa mình và làm theo đúng quy định của nhà trường.

 

4.        Lưu ý: Các đối tượng chính sách có liên quan đến hộ nghèo/cận nghèo hoặc hộ khẩu ở xã đặc biệt khó khăn, mỗi học kỳ đều phải nộp bổ sung giấy tờ xác nhận hộ nghèo/cận nghèo hoặc bản sao hộ khẩu mới nhất cho phòng Công tác sinh viên.

 

IV/ Các mẫu đơn chế độ chính sách:

1.   Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí 

2.   Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập  

3.   Mẫu đơn đề nghị xét trợ cấp xã hội 

4.   Mẫu đơn đề nghị xét trợ cấp dân tộc

 

    

f t g m