Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh


 

I. VĂN BẢN NHÀ NƯỚC


1. Qui định về xử lý Học sinh sinh viên vi phạm về ma túy.

 

2. Qui định về học sinh sinh viên ngoại trú.

 

3. Qui định về công tác đảm bảo ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

4. Qui định về công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV các trường đại học, cao đẳng và TCCN.

 

5. Qui chế học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính qui ( Qui chế 10 năm 2016)

 

6. Qui định về đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên của các trường ĐH.

 

7. Qui định về học sinh sinh viên nội trú

       

        8. Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

 

 9. Quy chế đào tạo Liên thông

 

10. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

 

11.  Quy chế đào tạo trình độ đại học (Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT)

 

II. VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

1. Qui tắc ứng xử của người học tại trường Đại học Sài Gòn

2. Quy định về khối lượng đào tạo của các hệ đào tạo chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

3. Qui định về quản lý, tổ chức hoạt động khóa luận tốt nghiệp cho hệ chính qui đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 
4. Quyết định số 736/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 Quy định thời gian tối đa được phép học tại trường để hoàn thành chương trình.

 

 

 

 

 

f t g m