Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 19 THAM DỰ TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem danh sách

Lưu ý:

- Các khoa thông báo cho sinh viên kiểm tra. Nếu có sai sót liên hệ phòng Công tác sinh viên để kiểm tra, điều chỉnh, hạn chót chỉnh sửa là ngày 06/4/2021.

 

- Các khoa nộp danh sách đề nghị Cấp chứng nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên trước ngày 15/4/2021

 

f t g m